Krajowy Klaster
Produktu Regionalnego, Lokalnego i Tradycyjnego

Głównym celem Krajowego Klastra Produktu Regionalnego, Lokalnego i Tradycyjnego jest koordynacja działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, a także wzrostu innowacyjności metod produkcji i przetwarzania produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych.

Cele Klastra:

  1. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, oraz usługodawców promujących i wykorzystujących produkty regionalne , lokalne i tradycyjne.
  2. Wzmacnianie konkurencyjności i przedsiębiorczości producentów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych oraz usługodawców promujących produkcję regionalną, lokalną i tradycyjną.
  3. Tworzenie korzystnych warunków dla nowych producentów i usługodawców regionalnych, tradycyjnych i lokalnych wspierających wymianę towarów i usług za pośrednictwem centrów dystrybucji oraz wyspecjalizowanych jednostek.
  4. Wspieranie i ułatwianie współpracy między nauką, oświatą, producentami i usługodawcami regionalnymi, lokalnymi i tradycyjnymi.
  5. Tworzenie inicjatyw na rzecz rozwoju platform internetowych dla producentów i usługodawców regionalnych, tradycyjnych i lokalnych.
  6. Kreowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu rozwój i wdrażanie nowych innowacyjnych metod produkcji i przetwarzania produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych.
  7. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie edukacji na temat pochodzenia i specyfiki produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, promocji producentów i usługodawców.
  8. Edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego jako integralnego i podstawowego w kontekście występowania produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych.

Krajowy Klaster Produktu Regionalnego, Lokalnego i Tradycyjnego jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw, jednostek badawczo – rozwojowych, ośrodków edukacyjnych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, organizacji pozarządowych propagujących ideę wspierania regionanalizmów, poszanowania równouprawnienia oraz szacunku do przyrody.